Home Programma Programma 2020

Clubavond 3 december 2019 (ALV)

Algemene ledenvergadering 03-12-2019

Samenvatting van het verslag voor de website
Notulist: Jan van der Steen

Aanwezig:  Paul van Erve;; Barbara de Groot; Cees van der Ham; Frans Hellings; Wally Kastelijns, Cees Leijnse; Roland van Riel; Frans Sluijs; Jan van der Steen; Mari van der Velden.
Afwezig met afzegging: Adri Eijkemans; Jeroen Klijsen en Noud Laurijsen.

1. Opening door de voorzitter Wally Kastelijns.
Wally opent de vergadering om 20.00 uur. Wally heet de aanwezigen van harte welkom, wenst hen een vruchtbare vergadering toe en bedankt Jan en Mari voor de versiering, Berna voor het maken van de kerststukjes en Paul en Joke voor de versnaperingen.

2. Mededelingen door de voorzitter Wally Kastelijns.

2.1   Wally leest een e-mail voor van Noud vanuit Thailand. Noud bedankt Paul voor het toezenden van de stukken die hij heeft doorgenomen en Cees Leijnse voor het financieel verslag. Ook de voorzitter en vicevoorzitter krijgen van Noud een pluim voor hun werk en inzet voor de club. Noud heeft geen op-of aanmerking over de stukken die hij ontving. Hij bedankt het bestuur voor het organiseren van de viering van het 40 jarig bestaan van LAS’79. Noud wens eenieder een goede vergadering, fijne feestdagen en een gezond en vreugdevol 2020 toe.
2.2   Wally staat nog even stil bij het overlijden van Cees Zandbergen, die 40 jaar lid is van onze club en die veel werk voor de club heeft verzet. Er werd nooit tevergeefs een beroep op Cees gedaan. Mari vult aan dat hij regelmatig contact heeft met Corry.
2.3   De voorzitter staat ook nog even stil bij de viering van het jubileum en het afsluiten van het jubileumjaar. Het 40 jarig bestaan werd binnen de club gevierd. We zijn daarbij niet naar buiten getreden.
2.4   Afgelopen jaar is Jeroen Klijsen lid geworden en mogelijk wordt Frans Dingemans per 1 januari 2020 weer lid.

3.Verslagen Algemene ledenvergadering.

De voorzitter bedankt Jan omdat hij de vorige jaarvergadering heeft voorgezeten. Wally kon die avond onverwachts niet. Verder heeft Jan ook het verslag van die avond nog gemaakt.

Het betreffende het verslag van 18-12-2018 (“ALV 20181218 Verslag.docx”) werd bladzijde voor bladzijde doorgenomen. Er waren geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt dan ook goedgekeurd met dank aan Jan van der Steen vastgesteld. Ook de actielijst werd even bekeken waarbij bleek dat alle actiepunten zijn afgewerkt.

Frans Sluijs en Barbara de Groot komen nog even terug op de film die zij hebben ingezonden naar het podiumfestival en die werd geweigerd, omdat een gedeelte van YouTube kwam, terwijl een andere film door de maker helemaal van internet was gehaald wel werd gedraaid en zelfs een prijs kreeg. Wally heeft dit onderwerp aangekaart op de NB’80 vergadering. Het bestuur van NB’80 zei dat aan de ingezonden films geen ranking meer werd toegekend maar dat onaangekondigd wel prijsjes werden toegekend aan bijzondere films.

Mogelijk was in dat kader een prijs toegekend aan de betreffende film. Barbara en Frans zeiden nog dat de maker van die film er zelfs trots op was helemaal geen beelden te hebben gemaakt en alles van internet te hebben geplukt. Daarmee was ook voor hen de zaak afgedaan.

4.Bestuursverkiezingen:

Statutair treden Jan van der Steen en Paul van Erve af. Beiden stellen zich herkiesbaar. Tot aan de opening van de vergadering konden de leden andere kandidaten voordragen. Dit is niet gebeurd.
Jan en Paul werden door de aanwezigen met algemene stemmen herkozen tot respectievelijk vicevoorzitter en secretaris van LAS’79.

5.Verslagen over 2018:

5.1  Verslag Secretariaat LAS’79 over 2019 door Paul van Erve

Op 6 Maart 1997 werd LAS’79 opgericht zodat we dit jaar het 40-jarig bestaan van de Videofilmclub konden vieren. Helaas vonden een paar treurige gebeurtenissen plaats in ons jubileumjaar.
Op 3 januari overleed Emma Coolen waarvan we bij de natuurbegraafplaats Hoeven afscheid namen. Cees Zandbergen is ons ook ontvallen. Het is zeer jammer dat hij niet meer bij onze LAStrum viering aanwezig kon zijn. Wally refereerde ernaar dat Cees aan de wieg heeft gestaan en zich lang op verdienstelijke wijze heeft ingezet voor LAS met klussen, onderhoud en maken van films. 13 mei reageerde Cees nog op een afscheidsbrief van Wally. Op 20 mei namen we van hem afscheid bij het crematorium in Tilburg. We missen Cees zijn uitgebreide kennis van 40 LAS-jaren waarover hij met veel anekdotes kon vertellen.

Secretariaat
Vanuit het secretariaat is verder alleen nog te melden dat we nieuwe wachtwoorden hebben ontvangen van de verbeterde Wifi in De Gildenbond.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde 15 april vóór de seizoensluiting. Op 11 november kwamen we bijeen om het programma te evalueren, de ALV voor te bereiden en een programmavoorstel voor 2020 te maken.
Naast vaste items hebben we onder andere de volgende onderwerpen besproken:

 • Evaluatie van het 40-jarig bestaan, ook financieel
 • Financiële situatie bij NB’80, gelukkig zonder consequenties voor de contributie
 • De (problematische) projectie van films op de clubavonden

Programma
Op verschillende van de 9 clubavonden werd een film uit het archief vertoond met het bijbehorende verhaal wat door Noud was genoteerd.

Als montagevoorbeeld zagen we “Geluid synchroniseren in Studio”, “Lijn op landkaart d.m.v. Studio” en “Film maken in Google Earth Pro”. Frans Sluijs presenteerde zichzelf met een overvloed aan (meestal eigen) films en Wally toonde een interessante lange film. De avonden met Algemene Ledenvergadering, Nieuwjaarswensen en het Afsluitgala zijn vaste onderdelen.

Vrijdag 5 april vierden we LAStrum 8, ofwel het 40-jarig bestaan met een lekkere stop bij Fort Altena, een gezellige vaartocht over de Linge en een borrel met hapjes na. Dit jaar is geen gezamenlijk etentje met partners georganiseerd.

Vertoonde (nieuwe) films in 2019

Nr.

Titel

Maker(s)

Lengte

08-01-2019

01

Nieuwjaarswens rondreis

Barbara de Groot, Frans Sluijs

05:00

02

Nieuwjaarswensen vanuit Haïti

Cees Zandbergen, Mari van der Velden, Jan van der Steen

04:30

03

Wens vanuit Las Vegas

Wally Kastelijns

25:00

05-02-2019

04

Vakantie 2018 (Duitsland, Polen)

Jan van der Steen

22:29

09-04-2019

05

Jandia en Morro Jable

Barbara de Groot, Frans Sluijs

04:30

07-05-2019

05

Lingetocht 40 jr LAS'79

Jan van der Steen

16:57

08-10-2019

06

Zomervakantie 2019 in Duitsland

Jan van der Steen

39:00

07

Fuerteventura

Barbara de Groot, Frans Sluijs

12:00

08

Waspik in de jaren 1940-1945

Jan van der Steen

60:00

05-11-2019

--

Paprikakwekerij De Hoon

Frans Dingemans

 

--

Terschelling

Frans Dingemans

 

Aantal clubleden en premières

Jaar (30-11)

Aantal leden

Aantal filmpremières

Gemiddelde productie per clublid

2017

13

12

0,92

2018

13

09

0,69

2019

14

09

0,64

Cees Zandbergen is nog meegeteld als lid. De films van Frans Dingemans zijn niet meegeteld omdat hij nog geen lid is.

Aantal leden per aantal door hen nieuw gemaakte films

Aantal films

Aantal leden 2016

Aantal leden 2017

Aantal leden 2018

Aantal leden 2019

0

6

7

3

8

1

1

1

7

3

2

2

2

3

0

3

4

2

0

2

4

1

0

0

0

5

0

0

0

1

Totaal:

14 leden

13 leden

13 leden

14 leden

De aantallen zijn gebaseerd op de namen in de tabel met vertoonde films hierboven.

Filmprojecten
- We hebben geen film naar het Motto of Podiumfestival ingestuurd.
- Het verzoek om films te maken van Zanggroep Kwint uit Loon op Zand werd niet gehonoreerd.
- Het verzoek om filmpjes te maken voor Albert Hein Kaatsheuvel gaat niet door. We krijgen geen reactie op de voorstellen, ook niet bij inspreken voicemail.
- We gaan wel aan de slag met korte films voor een toneelgroep wat Els van Heijst organiseert zoals het TV programma “DNA Onbekend”. Jan van der Steen is de contactpersoon en filmregisseur en vormt (film)groepjes afhankelijk van de behoefte.
- Jan kwam met het idee weer een Kettingfilm te maken. De bedoeling is uitgelegd en er zijn groepjes gevormd die elk 8 weken krijgen voor hun deel van de ketting.
-            groep 1. Barbara de Groot, Frans Sluijs, Wally Kastelijns
-            groep 2. Cees Leijnse, Frans Dingemans, Paul van Erve, Noud Laurijsen
-            groep 3. Cees van der Ham, Frans Hellings, Jeroen Klijssen, Paul van Erve
-            groep 4. Adri Eijkemans, Roland van Riel, Mari van der Velden, Jan van der Steen
Jan van der Steen neemt in de laatste groep plaats omdat hij ook de eindmontage zal verzorgen. Indien nodig kunnen we hem ook inschakelen in een ander groep.

Frans Sluijs vraagt of iedereen ook akkoord gaat met de indeling zoals die is gemaakt, ook Jeroen Klijsen. We hebben Jeroen al een tijd niet op de club gezien en met hem is hierover nog niet gesproken. Ook Noud is nog niet gevraagd door zijn afwezigheid. Zij zullen nog worden benaderd. De rest van de clubleden is het eens met de indeling.

Paul geeft aan dat hij op verzoek van Jan Appels van NB’80 de ledenlijst van LAS’79 heeft doorgenomen en de adressen heeft gecontroleerd. Hij heeft Cees Zandbergen in verband met diens overlijden afgevoerd en ook Frans Dingemans nog niet opgegeven als lid. Er zijn dus 13 leden opgegeven.

5.2  NB’80 vergaderingen worden bezocht door Wally Kastelijns.

Wally geeft aan dat NB’80 vanaf dit jaar 2 in plaats van 3 vergaderingen houdt. De vergadering die voor 9 december gepland stond komt, in verband met de bezuinigingen, te vervallen. Wally heeft de volgende samenvatting gemaakt van de vergaderingen van NB’80 in 1919.

 • NB’80 kampt ook met een enorme terugloop van leden, mede doordat twee clubs per 1 januari 2020 afhaken. POFA uit ’s-Hertogenbosch heft zichzelf op en videoclub Best om andere redenen. Bij andere clubs loopt het ledenaantal en daarmee de bijdrage aan NB’80 terug. Het aantal leden dat door de clubs bij NB’80 is opgegeven en waarvoor een afdracht aan NB’80 en de NOVA wordt gedaan, daalt van 224 in 2019 vermoedelijk naar 182 in 2020. In 2017 waren er nog 304 aanmeldingen. Hierdoor ontstaat een financieel gat in de begroting, dat men tracht op te lossen door één vergadering per jaar te schrappen. NB’80 wil de festivals onverkort in de lucht houden, omdat die voor NB’80 de reden van bestaan zijn. De opleidingen die door NB’80 worden georganiseerd, draaien altijd zonder extra kosten door de bijdragen die hiervoor gevraagd worden. Deze opleidingen blijven daarom ook door blijven gaan.
 • Er komt dus geen contributieverhoging voor NB’80.
 • Dit is mede voor het bestuur een overweging geweest om aan de vergadering voor te stellen aangesloten te blijven bij NB’80. Leden kunnen dan, als ze dat willen, deelnemen aan festivals en opleidingen en we blijven dan via NB’80 ook lid van de NOVA, hetgeen ook zijn voordelen heeft en waarvoor door NB’80 ook per lid € 10,- wordt afgedragen.

De vergadering neemt het standpunt van het bestuur over en stemt in met het aangesloten blijven bij NB’80 en de NOVA. Elke ALV zal dit standpunt opnieuw worden bezien.

5.3  Kascontrolecommissie bestaande uit Frans Hellings en Mari van der Velden

Frans zegt de kascontrole te hebben verricht. Ze zijn als kascommissie onder de indruk van de accuratesse waarmee de penningmeester zijn taak heeft verricht. Door de kascommissie heeft de boeken en andere bescheiden gecontroleerd en in orde bevonden, daarom werd voorgesteld om aan de penningmeester decharge te verlenen voor het door hem gevoerde beleid.De vergadering verleende met een applaus decharge.

5.4  Financiën door Cees Leijnse

De penningmeester heeft geen schriftelijk verslag gemaakt, omdat er vrij weinig is gebeurd. Hij lichtte verder een en ander toe. De verzekering voor het materiaal is inmiddels per 1 september 2019 opgezegd, zoals dat in de vorige jaarvergadering is besloten. De bankkosten, waarvoor we de overstap van de Rabo- naar de Regiobank hebben gemaakt, zijn in de loop van het afgelopen jaar gestegen van € 5,75 naar € 9,50. Het jubileum was begroot op € 650,- en is uitgekomen op € 880. Er waren nog wat mee- en tegenvallers, waardoor we het afgelopen jaar € 815,- ingeteerd op ons vermogen. We hebben nu nog voldoende positief saldo. Er zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering. De penningmeester wordt bedankt voor zijn inzet.

5.5  Verslag Redactie en Sociale Mediabeheer over 2019 door Paul van Erve

Redactie
De schrijvers denken weinig aan het sturen van een foto betrekking hebbend op de avond of een van de films. Bij het verslag zoek ikzelf meestal wel iets algemeens bij. Verder geen bijzonderheden.

Inloggen in de Website lukte een tijd niet nadat deze op een andere server was gezet totdat ik ontdekte dat deze server een ander protocol ondersteunde en daarvoor een parameter aangepast moest worden. Dat Las79.nl wel wordt gevonden blijkt uit het ontvangen van verzoeken via ons e-mail adres en het vinden van onze telefoonnummers.

Van Dropbox wordt elk jaar een back-up gemaakt. LASMaterialen en Videotheek worden na updates ook bijgewerkt net zoals de verslagen. Onder ‘Cursussen zijn “Beschrijving lijn op landkaart (in Studio)” en “Film maken in Google Earth Pro” en “Geluid synchroniseren in Studio” toegevoegd.

In YouTube staan nu 20 films: Na toestemming gaan we toevoegen:

 • Baardwijkse Overlaat (versie van Barbara en Frans Sluijs)
 • Ouderkerk aan de Amstel (NIET goedgekeurd)
 • Lingetocht 40 jr LAS'79
 • Waspik in de jaren 1940-1945

In Facebook meldden we ons 40-jarig bestaan waar meerdere “likes” op kwamen. Op verzoek van NB’80 ook de aankondiging van de BFM 2019 in Berlicum. Daarnaast publiceerden we alleen het beschikbaar komen van het verslag van de voorbije clubavond. Er komen weinig reacties op, maar dezelfde 2 personen “liken” bijna elk artikel.

Als de bovengenoemde films in YouTube geüpload zijn zullen we dit via Facebook bekend maken.

5.6  Verslag Materiaal- en Archiefbeheer over 2019 door Paul van Erve

Er zijn in 2019 geen nieuwe materialen aangeschaft of afgeschaft.

De projectie via HDMI naar de beamer gaat niet goed. Soms valt het scherm op zwart terwijl dit wel goed te zien is op de laptop. Onderzoek wees uit dat het aan de te lange HDMI kabel ligt; 10 meter in het plafond en 2 tot 5 meter van de muuraansluiting naar de laptop. Ook de verbinding in het muurkastje is niet betrouwbaar als het gewicht van de bundel kabels er aan hangt.
Voor het beeld zijn de mogelijke oplossingen:
(1) laptop aansluiten via VGA (DB9) kabel, wat kwaliteitsverlies geeft
            Het geluid gaat via het mengpaneel en we zullen de synchronisatie nog testen
(2) projecteren via kortere HDMI rechtstreeks aan de beamer.
           (a) het geluid ook via de beamer laten horen, vooral om lipsynchronisatie te behouden
          (b) het geluid via het mengpaneel en de grote boxen, als synchronisatie minder belangrijk is.
De projectie blijft onze aandacht houden en er zal naar een betere oplossing worden gezocht.

Dit jaar worden 5 nieuwe filmtitels opgenomen in het archief. De teller staat dan op 368.

6.Vaststellen programma clubavonden 2019:
6.1  Jan neemt het programmavoorstel punt voor punt met de vergadering door.

6.1.1      7 januari 2020 is de nieuwjaarsbijeenkomst. Op het programma staan Eigen films met daaronder de eventuele Nieuwjaarswensen. Ook eventuele Mottofilms (thema Hobby). Helaas zijn tot heden toe geen films gemaakt voor het Mottofestival.

Ook kan het programma op elk moment worden aangepast doordat een team haar bijdrage aan de kettingfilm laat zien.

6.1.2      4 februari 2020 Montagetechniek via Pinnacle Studio en/of Adobe Premiere.
Film “Waspik 1940-1945” wordt gedraaid en effecten nagespeeld in het montageprogramma.Adobe Première.

6.1.3      3 maart 2020 We vragen een clublid om een programma samen te stellen met films van hem en/of waar hij iets mee heeft. We dachten dit keer aan Cees Leijnse.

6.1.4      7 april 2020 Eigen film tonen kan.Montagetechniek via Pinnacle Studio en/of Adobe Premiere. Eventuele te behandelen onderwerpen kunnen via Jan of Paul worden ingebracht. Jan zal hoofdzakelijk Adobe Première voor zijn rekening nemen en Paul Pinnacle Studio. Graag die dag ook een Camera meebrengen voor een onderdeel uit de workshop Camera-regie. Dit stond al eerder op het programma, maar is steeds komen te vervallen.

6.1.5      12 mei 2020 is het Sluitingsgala, waarbij de partners wel welkom zijn. We kijken dan terug op het verstreken jaar en praten de huisgenoten bij over onze filmische belevenissen. Hierna is het weer ZOMERVAKANTIE.

6.1.6      1 september 2020 We bekijken en bespreken eigen films. Vanavond met o.a. Vakantiefilms. Tussenstand Kettingfilm en/of Praktijkvoorbeeld monteren

6.1.7      6 oktober 2020 Vertoning van een langere interessante film met bespreking achteraf
Eventueel analyse van Korte films (10 minuten) met reacties van de regisseurs

6.1.8      3 november 2020 Na een jaar moet de kettingfilm af zijn om aan allen te vertonen. Eigen films laten beoordelen kan ook. Overloop:Praktijkvoorbeeld monteren.

6.1.9      1 december 2020 is het weer de laatste clubavond van 2020 In een gezellige sfeer nemen we het afgelopen jaar door en kijken vooral uit naar onze toekomstplannen.

Jan heeft altijd ook “Korte film” bespreking achter de hand. Als Jan het op tijd weet kan dit altijd als reserve ingebracht worden. Ook kan een ander onderwerp worden ingebracht. Als Jan daarvoor voldoende tijd krijgt zal hij dat onderwerp voorbereiden. Mari stelt voor ook films uit de NOVA filmotheek als reserve aan te schaffen.

DATUM

BUITENCLUBSE ACTIVITEITEN

12-03-20

Mottofestival in Tilburg; thema voor 2020 is HOBBY Inleveren film uiterlijk 12 febr.

05-04-20

BFM 2020   (Brabantse Film Manifestatie) door ERSA georganiseerd in Roosendaal

De leden stemmen in met het voorgenomen jaarprogramma dat, in elk geval voorlopig, wordt vastgesteld.
Er wordt nog even gesproken over het extra toevoegen van een datum in december om zowel de jaarvergadering als een reguliere clubavond te houden. We houden het bij het programma zoals dat is goedgekeurd.

7.Financiën: door Cees Leijnse

7.1   Vaststellen van de contributie.
Het voorstel van het bestuur is om de contributie in 2020 te laten op € 50,-.
De vergadering stemt daar unaniem mee in.
7.2   Vaststellen en goedkeuren van de begroting 2020.
De begroting wordt op enkele punten door Cees toegelicht en wordt vervolgens door de leden goedgekeurd.
7.3   Verkiezing kascontrolecommissie 2020. Voorstel Frans Mari van der Velden en Barbara
Zowel Mari als Barbara stemmen toe en de leden wijzen hen dan ook aan als nieuwe kascommissie.

8.Rondvraag

 • Mari vraagt of er belangstelling is voor het gaan eten met de partners. Het afgelopen jaar hebben we dit evenement, mede door de ziekte van Cees Zandbergen, overgeslagen. De vergadering is unaniem van mening dat het gezellig is om een dergelijke avond te organiseren. Niemand heeft ook problemen met “Blauw”. Mari neemt het initiatief voor de organisatie op zich. Hij kan altijd een beroep op andere clubleden doen om hem te helpen. Besloten wordt via datumprikker een datum vast te stellen, waarschijnlijk op een donderdag.
 • Frans heeft het als zeer storend ervaren dat de consumpties op de clubavonden worden binnengebracht terwijl er een film vertoond wordt. De vergadering is het met hem eens. Frans stelt voor dat Cees Leijnse meteen bij het opnemen van de bestelling bij de koffie in het begin van de avond, al op een tweede lijstje noteert wat de leden in de pauze willen gebruiken. Dat hoeft dan niet meer te worden gedaan tijdens de vertoning van de films, of presentatie. Dit wordt met Cees afgesproken. Cees zal proberen te regelen dat als hij de tweede bestelling aan de bar aanbied hij dan meteen afspreekt hoelang daarna de bestelling wordt gebracht.
 • Frans vraagt ook om het bespreken van films waarvan de leden om commentaar vragen, weer te doen in kleine groepjes, waarvan dan één iemand de woordvoerder is, zoals dat voorheen het geval was. De vergadering stemt hiermee unaniem in.
 • Wally vraagt dan ook ieder die een film wil vertonen, het formulier in te vullen waarin staat waar de film over gaat (synopsis) eventuele opmerkingen waarom en voor wie de film is gemaakt en hoe lang de duur van de film is. Afgesproken wordt ook hieraan zoveel mogelijk gehoor te geven.
 • Jan deelt mee dat hij in het kader van het verzoek van Els van Heijst al twee ontmoetingen heeft gehad met de regisseurs Els en Hanneke Lemmens.
  De eerste keer is duidelijk gemaakt wat de dames van de filmpjes verwachten. Het zijn twee keer twee korte filmpjes waarbij de toneelspelers die de verdere avond tijdens een driegangen diner opluisteren, worden voorgesteld. Tijdens de avond van de voorstelling in het kader van “DNA-onbekend” worden ook opnamen gemaakt, die direct op een groot scherm worden vertoond.
  - Jan heeft aangegeven dat LAS dit NIET voor haar rekening zal nemen. LAS’79 zorgt voor de 4 korte voorstellingsfilmpjes, die op zaterdagen overdag en een zondag voormiddag in het Kermismuseum in Hilvarenbeek en op een maandagavond zullen worden opgenomen.
  - Jan neemt de filmregie en de montage voor zijn rekening. Gezien het grote aantal LAS-ers dat zich heeft opgegeven zal Jan in een later stadium vertellen wat er, wanneer, van wie wordt verwacht.
  - Bij de tweede ontmoeting heeft Jan gezien wat de bedoeling van de voorstelling is. Het publiek bestaat dus uit mensen die een diner nuttigen en die intussen worden vermaakt met een toneelvoorstelling, waarbij ze intensief worden betrokken. Hierbij is geen verdere rol voor LAS’79 weggelegd.
  - Jan heeft aangegeven dat hij het op prijs zou stellen als € 100,- in de clubkas wordt gestort als vergoeding voor de inspanningen van de leden van LAS’79.

Verder zijn er geen vragen voor de rondvraag.

9.Sluiting:

Wally sluit de vergadering omstreeks 22.15 uur en hij wenst de leden en hun dierbaren prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Notulist Jan van der Steen