Home Programma Programma 2016

Clubavond 20 december 2016 (ALV)

Algemene Ledenvergadering 2016 (samenvatting)

Detailverslagen door verschillende leden
Samenstelling Jan van der Steen (Notulist)
Datum: 20-12-2016

++> Officiële versie beschikbaar als Word bestand via deze link ALV 20161220 verslag  (alleen voor leden na log-in)


Aanwezig: Emma Coolen; Barbara de Groot; Paul van Erve; Cees van der Ham; Wally Kastelijns; Roland van Riel; Gerard Putmans Frans Sluijs; Jan van der Steen; Mari van der Velden; Cees Zandbergen.
Afwezig : Frans Hellings; Noud Laurijsen en Cees Leijnse.

1. en 2.    Opening en Mededelingen door voorzitter Wally Kastelijns:
Voorzitter Wally Kastelijns opent om 20.10 uur de 37e vergadering en heet allen hartelijk welkom in de, in kerstsfeer, versierde zaal.
Cees Leijnse is afwezig omdat hij al een tijdje met zijn gezondheid aan het sukkelen is. Hij is vandaag voor onderzoek opgenomen in het ziekenhuis. Zijn taken in deze vergadering worden overgenomen door Paul.
Frans Hellings heeft een operatie aan zijn rug ondergaan en is daarom ook niet aanwezig. Noud zit in Thailand en heeft ons van daar uit een vruchtbare vergadering en prettige feestdagen toegewenst.
Emma Coolen is vandaag voor het laatst. Emma verlaat de club na 37 jaar, omdat de gezondheid het niet meer toelaat. Emma zegt dat ze Bert heeft beloofd bij de club te blijven en dat heeft ze gedaan tot het echt niet meer gaat. Emma zegt dat ze de laatste jaren al niets meer in de club kon doen en bedankt de leden voor het opvangen van haar na het overlijden van Bert en voor alles wat ze in de club heeft mogen ervaren.
Cees Zandbergen was 50 jaar getrouwd en wordt door de voorzitter gefeliciteerd. Cees bedankt de leden voor het mooie bloemstuk dat hij en Corry hebben mogen ontvangen.
Wally bedankt Cees Zandbergen en zijn helpers voor het aankleden van de zaal, Berna van der Steen voor het maken van de kerststukjes, Joke van Erve voor het bakken van een cake en wenst de leden een zinvolle en vruchtbare vergadering toe.

3.         Verslag Algemene ledenvergadering dd. 15-12-2014.
Het verslag wordt per pagina doorgenomen. De leden wordt gevraagd opmerkingen te maken of suggesties te doen. Frans merkt op dat de film “Tuinen van Appeltern” niet door hem is verkocht, dus dat deze film nog steeds van hem is. Paul zal het wijzigen in de stukken.
Verder zijn er geen op of aanmerkingen en het verslag wordt met dank aan Jan van der Steen goedgekeurd en vastgesteld.

4.         Bestuursverkiezingen:
In verband met het aftreden als voorzitter van Wally neemt Jan voor dit agendapunt de taak als voorzitter van Wally over. Statutair treden Wally, Gerard en Cees Leijnse af. Allen stellen zich herkiesbaar. Er blijken geen andere kandidaten te zijn voorgedragen en de drie herkiesbare leden worden dan ook met algemene stemmen, onder applaus herkozen.

5.         Verslagen over 2015:

5.1       Secretariaat door Paul van Erve
Dit was een enerverend jaar voor de leden met veel ziektes naast moeilijkheden en overlijdens in de naaste familie. Het ledental leek even op te lopen (Fons Snels) maar bleef uiteindelijk stabiel. Het aantal nieuw gemaakte films was zeer laag waarbij opvallend veel films individueel zijn gemaakt. We hebben alleen naar het Mottofestival een film ingestuurd.
We hopen door de ‘Projectfilms’ en een filmuitstapje overdag in 2017 leden te stimuleren en dat dit resultaat oplevert.

5.2       Vertoonde films in 2016 (zie website)

5.3       Aantal clubleden en premières

Jaar (31-12)

Aantal leden

Aantal filmpremières

Gemiddelde productie per clublid

2003

30

18

0,60 film/lid

2004

27

22

0,81

2005

23

 

 

2006

23

24

1,04

2007

22

35

1,59

2008

20

22

1,10

2009

22

29

1,32

2010

21

28

1.33

2011

21

37

1,76

2012

20

50

2,38

2013

16

41

2,56

2014

16

27

1,69

2015

15

21

1,40

2016

14

16

1,14

Wij streven naar een minimum van 1,5 nieuwe film per lid per jaar. Dit is niet gehaald ondanks de bijdrage van Cees Leijnse met 4 films. Met zo weinig (filmende) leden is het steeds moeilijker dit streven te halen.

5.4       Aantal leden per aantal door hen nieuw gemaakte films

Aantal films

Aantal leden 2014

Aantal leden 2015

Aantal leden 2016

0

4

3

6

1

1

5

1

2

2

2

2

3

5

9

4

4

1

3

1

5

2

1

0

6

0

0

0

7

1

1

0

8

0

0

0

 

Totaal: 16 leden

15 leden

14 leden

De aantallen zijn gebaseerd op de namen in de tabel met vertoonde films op de website. Het meeste aantal leden (6) heeft dit jaar aan geen enkele film meegewerkt. (2015 gecorrigeerd)

5.5       Festivals
Op het Mottofestival, thema Humor, werd voor “Veel wind levert schone energie” veel gelachen maar de film was niet origineel. De uitgereikte tweede prijs werd uit de wedstrijd gehaald vanwege het overtreden van de maximum duur van 10 minuten. We hebben geen film ingestuurd naar Podiumfestival. Voor volgend jaar is er geen film gemaakt voor het Mottofestival thema “Broodje aap”.

5.6       Club-/Groepsfilms
Van onze rondleiding door de Regte Heide in 2015 heeft Cees Leijnse er nog een gemonteerd. De drie films en de gecombineerde die op de afsluitavond werd vertoond zijn op DVD aan gids Jozef gegeven.

De door Jetty voorgedragen gedichten resulteerden in slecht 2 films. Een DVD met deze films is bij Jetty afgeleverd. Ook het bezoek aan Boerenbondsmuseum leverde erg weinig op (2) ondanks het aantal aanwezige camera’s. Frans Sluijs vraagt naar de reactie van Jetty op het resultaat. Paul zegt dat Jetty had verwacht dat haar advies gevraagd zou zijn om de gedichten te interpreteren en te verfilmen.
Nieuw dit jaar is het ‘Projectmatig filmen’ waarbij een clubcoach de voortgang bewaakt en adviezen kan geven of praktische ondersteuning kan organiseren om teams vooruit te helpen. Wij hebben twee teams gevormd met als onderwerpen “Gilde St. Ambrosius” en “Zuiderwaterlinie” waaraan de meeste clubleden meewerken en we eind 2017 de resultaten zullen zien.

6          NB’80 vergaderingen door Wally
Wally heeft als vertegenwoordiger van LAS’79 het afgelopen jaar 3 vergaderingen bijgewoond. Over de eerste vergaderingen heeft hij in de club al verslag gedaan. De laatste vergadering was 12-12-2016 waarvan Wally in deze vergadering verslag zal doen.
De vertegenwoordigers bij NB’80 hebben kennis gemaakt met een nieuwe videoclub die zich bij NB’80 heeft aangesloten. Deze club, “Cranendonck” is een kleine club (3 leden) die eerst lid waren van een videoclub in België.
Videoclub Berkel-Enschot (VBE) zal NB’80 verlaten. De club heft zichzelf per 31 december van dit jaar op.

Verder is in de vergadering gesproken over de begroting en het stopzetten van de subsidie door de provincie. Het oorspronkelijke voorstel van contributieverhoging van € 8,- is teruggebracht naar een voorlopige verhoging van € 5,-. Op 1-1-2018 zal hier opnieuw naar worden gekeken. Het bestuur van NB’80 wil in elk geval de festivals in tact laten. Wel wordt gekeken of er op kan worden bezuinigd, zoals op de zaalhuur e.d. Van de contributieopbrengst aan NB’80 gaat een groot deel naar de NOVA. Wally zal daarover een opmerking maken in de volgende vergadering. De NB’80 begroting is inmiddels wel goedgekeurd.

René Roeken is ziek en wordt bij het projectmatig filmen op dit moment vervangen door Franka Stas. Jan geeft in het kort weer wat er op de laatste vergadering is besproken.

Mottofestival is 16 maart en wordt in Tilburg gehouden.
ERSA organiseert de Brabantse Film Manifestatie in Tilburg bij Loft. Het festival wordt over 2 dagen uitgesmeerd (data 4 en 6 april).
Het podiumfestival in 2016 werd door 6 van de 18 clubs deelgenomen. De clubs zullen worden gevraagd waarom zij niet hebben deelgenomen. Paul zal hierover ook worden benaderd. De reden dat wij niet hebben deelgenomen is het gebrek aan films die waard zijn daar te worden vertoond.
Het NOVA festival wordt gehouden op 28 en 29 oktober 2017 te Goirle in het cultureel centrum Jan van Besouw. De deelnemers zullen worden ondergebracht in het Van der Valkhotel in Gilze.
Het Jongeren festival dat altijd gelijktijdig met het NOVA festival werd gehouden zal niet door NB’80 worden georganiseerd. Hiervoor zijn de Kunstacademie St. Joost en de Audiovisuele opleiding in Den Bosch benaderd. De NOVA is bezig met aanpassing van het reglement voor het NOVA filmfestival.
In mei wordt in Limburg vanuit de NOVA een 1 minuutfilm festival georganiseerd.
Verder is de NOVA bezig met het ontwikkelen van cursussen waarvan wij t.z.t. gebruik kunnen maken.

7          Kascontrole
7.1       De kascontrolecommissie bestaat uit Frans Hellings Cees van der Ham en Frans Sluijs
De kas werd gecontroleerd en juist bevonden. Frans Hellings had zich vanwege zijn ziekte afgemeld dus werd de kas door 2 man gecontroleerd. Cees van der Ham deelt als voorzitter mee dat er wat problemen waren met uitdraaien, omdat de computer van Gerard gecrasht was. Inmiddels is het allemaal aangepast en alsnog gecontroleerd. Er zijn geen afwijkende punten gevonden. De boekhouding werd in orde bevonden. Gerard wordt weer hartelijk bedankt voor zijn inzet en aan deze penningmeester wordt onder applaus decharge verleend.

Gerard deelt vast het financieel verslag uit. We hebben een negatief saldo door de aanschaf van een laptop, maar er is voldoende in kas om dit op te vangen. Er worden wel enkele punten besproken, die door Gerard worden toegelicht. Gerard merkt wel op dat een uitgave als de aanschaf van de laptop eigenlijk door de Algemene ledenvergadering moet worden geaccordeerd, hoewel het voorstel tot aanschaf wel op een clubavond aan de aanwezige leden is voorgelegd.

PAUZE

Na de pauze neemt de voorzitter met een bloemetje afscheid van Emma en bedankt haar voor de vele jaren dat ze haar bijdrage aan de club heeft geleverd. Hij memoreert ook dat Emma als vertegenwoordiger van Bert heeft geacteerd na diens overlijden. Hierna vervolgen we de algemene ledenvergadering.

8          Programmacommissie
De programmacommissie had op 1-1-2016 de volgende leden:
Cees Leijnse             voorzitter
Mari van der Velden   lid
Cees Zandbergen      heeft zich in eerste instantie als lid afgemeld, omdat hij zich niet gewaardeerd voelt, maar wil hij geeft aan het toch nog een keer proberen.

            8.1       Verslag namens ProgrammaCommissie door Paul van Erve
Dit jaar hebben 16 clubavonden plaatsgevonden, waarvan we 1 op bezoek waren bij VC Schijndel.
Overdag op locatie filmen wilden we in een bierbrouwerij, maar dit kon na verschillende pogingen niet geregeld worden. Naar het Boerenbondsmuseum lukte wel.
Gastspreker was natuurfilmer Mark Kapteijns.
Jetty droeg gedichten voor, waar helaas maar 2 films uit voortkwamen. Jetty had wel haar hulp aangeboden om de gedichten te interpreteren en ze niet letterlijk te nemen.
Als tegenbezoek presenteerden leden van Shot’71 hun films bij ons.
We kregen cursus uit ABCinema en over Titels maken en LowerThirds.

8.2       Vaststellen programma 2017 namens PC door Paul van Erve
Omdat de programmacommissie geen nieuw programma voor elkaar konden krijgen vóór de bestuursvergadering nam Wallyhet op zich een concept te maken wat in de bestuursvergadering besproken is, aangepast en aan de programmacommissie voorgesteld. Na kleine aanpassingen is dat meegestuurd met de agenda.

8.2.1    Nieuw: Praktijkvoorbeeld Monteren
Jan van der Steen heeft voorgesteld om gedurende een clubavond kort de montage te laten zien via Pinnacle Studio 19.5. Wij willen graag weten welke onderwerpen en/of problemen er met montage leven in de club, zodat Jan zich gericht kan voorbereiden. Uit de projectfilms kunnen ook gerichte vragen komen. De leden zijn enthousiast over deze mogelijkheden.

8.2.2    Toelichting programmavoorstel
Het programma voor het nieuwe seizoen wordt namens Cees Leijnse door Paul toegelicht.
Bij de nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari zullen geen partners worden uitgenodigd, omdat het de verwachting is dat de avond niet kan worden gevuld met nieuwjaarswensen.
Wally zal twee avonden voorbereiden. Op 24 januari een professionele film bespreken. 31 oktober zal hij zijn eigen films laten zien.
Op 7 februari zal Jan een avond voorbereiden over licht en geluid. Hij zal wat hardware meebrengen en de leden wordt gevraagd hun camera die avond ook mee te brengen.
Op 21 februari heeft Mari de natuurfilmer Kees Meurs van Shot uitgenodigd. Kees zal de avond verzorgen met eigen films.
4 april Joost van Balkom leidt ons overdag door de Baardwijkse Overlaat. Er zullen enkele leden moeite hebben met de afstand. Er zal daarom van tevoren worden geïnventariseerd wie er mee gaan en of er voldoende belangstelling is.
5 september stelt Mari voor om Annelies Heesakkers te vragen. Dit is een filmmaker uit Noord-Holland die bij de NOVA heeft aangegeven avonden te kunnen vullen met eigen films, haar eigen ontwikkeling bij het maken van films en/of over interviewtechniek.
Op 19 september zullen ruwe montages gereed zijn van de projectfilms. Deze kunnen dan worden getoond en worden besproken.
14 november kunnen de interne premières worden gehouden op de club, omdat in december alle films in dit kader door NB’80 zullen worden getoond. Jan denkt dat december niet haalbaar zal zijn voor de première van de films door NB’80. Dat zal waarschijnlijk enige tijd opschuiven.
Franka Stas zal op donderdag 28 sept bij TAS een voordracht houden over cameraregie. TAS heeft gepland om op 12 oktober de tweede avond te houden. I.v.m. de samenwerking tussen TAS en LAS’79 zal worden voorgesteld dat Franka de tweede avond in dit kader op dinsdag 17 oktober bij ons houdt. Wij zullen dan op 28 september naar Tilburg moeten en de TAS leden worden daarna bij ons uitgenodigd. Dit moet nog worden voorgesteld aan Franka en aan TAS.
Tussendoor zal op diverse clubavonden waar geen gasten komen, aandacht worden geschonken aan het monteren met Studio 19 en aan de ontwikkelingen van de projectfilms “Brabants erfgoed”.
Het programmavoorstel wordt door de vergadering aangenomen.

9          Redactie en website over 2016 door Paul van Erve
Aantal verslagen per verslaggever

Verslaggever

Verslagen 2014

Verslagen 2015

Verslagen 2016

Jetty Broeren

2

3

 

Cees Leijnse

1

2

4

Cees van der Ham

1

2

2

Emiel de Jong

1

0

 

Frans Hellings

2

0

 

Wally Kastelijns

0

1

1

Frans Sluijs

3

3

2

Jan van der Steen

2

3,5

3

Paul van Erve

3

7,5

7

Wouter Tetrode

3

0

 

Totaal:

18

22

19

19 Verslagen voor 16 interne clubavonden en een bezoek aan VC Schijndel, het Boerenbondsmuseum en het Mottofestival.
Naast de verslagen zijn op de website in het besloten gedeelte ook toegevoegd: Cursussen ‘Titels maken’ en ‘LowerThird’ en de bijgewerkte Ledenlijst, Materialenlijst en Films in Archief (Videotheek).
De taken van de commissies en bestuur met hun leden wordt ook jaarlijks bijgehouden en het verslag van de Algemene Ledenvergadering.
Op de ‘homepage’ tonen we filmers in actie wat bijgewerkt is met enkele nieuwe foto’s.
De Fotogalerij kan nog bijgewerkt worden met foto’s van Regte Hei en Boerenbondsmuseum. (actie)

Daarnaast worden de bestanden in Dropbox bijgehouden, zoals Ledenlijst, Jaarprogramma, Materialen, gegeven Cursussen, e.d.

In YouTube is geen activiteit geweest in 2016. We moeten wel bijblijven en korte filmpjes uploaden. Aan de hand van de vertoonde films zal de makers gevraagd worden of deze gepubliceerd mogen worden. (actie)

In Facebook hebben we 18 keer een status update geplaatst over het beschikbaar komen van een verslag of uitstapje.

10        Materiaal en archiefbeheer door Paul van Erve
Paul deelt mee dat de oude XP-computer is vervangen door een nieuwere Vista computer, die hij nog even moet nakijken.
Daarnaast hebben we een Medion laptop met tas aangeschaft. De Laptop is al gebruikt bij enkele presentaties.
De sleutel van de kast is van Cees Zandbergen overgegaan naar Mari. Paul heeft dit op de lijst aangepast.
Vorig jaar waren 325 filmtitels opgenomen in het digitale archief. Dit jaar noteren we er 339. We zullen enkele makers nog vragen hun film te laten kopiëren. Wally heeft een lijst verstrekt met de door hem getoonde films. Aan hem zal ook worden gevraagd om een viertal films in het filmarchief te laten opnemen.
We hebben een ‘Masker-clubavondverslag’ geïntroduceerd waarin naast de titel, de maker(s) en de duur ook een korte omschrijving van de inhoud van de films wordt opgenomen. Dit is makkelijk voor de verslaggever en ten behoeve van het filmarchief. Het is de bedoeling om in het vervolg, wanneer Cees Leijnse vanuit de programmacommissie de informatie stuurt over het programma van de aankomende weken, altijd dat document meestuurt, zodat dit thuis door de filmmaker kan worden ingevuld. Dit vergemakkelijkt ook het uitzoeken van films voor bezoek aan andere clubs en de avondvoorzitter kan er dan iets over vertellen.
In het bestuur is afgesproken dat wanneer we in het vervolg op bezoek gaan bij een andere filmclub, uit naam van het bestuur, door Paul een voorstel wordt gemaakt van te vertonen films. Dit voorstel wordt vervolgens afgestemd met en ter goedkeuring voorgelegd aan de programmacommissie. Er wordt opgemerkt dat de te vertonen films enerzijds een afspiegeling moeten zijn van wat er in de club omgaat, maar anderzijds ook representatief moeten zijn voor LAS.

11        Financiën: door Gerard Putmans
11.1     Financieel verslag
Gerard licht het financieel jaarverslag 2016 toe. In 2016 is ingeboet op ons kapitaal. Dit is in zijn geheel te wijten aan de aanschaf van de laptop. Op enkele punten is meer- en op andere punten minder uitgegeven dan werd begroot. Er zijn 40 kasboekingen, waarvan 32 voor consumpties. Voor echte kasposten is er dus niet veel. Hetzelfde geldt voor de bankboekingen. In totaal waren er die 63, waarvan 29 voor ABN kosten en 24 voor contributie en de wok avond. Hiervoor wordt door de bank een hoog kostenbedrag in rekening gebracht. Gerard zal in gesprek gaan met de bank en anders een andere mogelijkheid overwegen (i.p.v. een zakenrekening) Als dat de oplossing blijkt, stemt de vergadering op voorhand in met het omzetten van de zakelijke rekening op naam van Gerard.

11.2     Vaststellen van de begroting 2017
De begroting moet nog worden aangepast met de opzegging van Emma. Gerard zal dit voor de jaarwisseling ook aan de NOVA doorgeven i.v.m. de afdracht. NB’80 kijkt zelf op de website hoeveel leden een club op 1 januari heeft. De zaalhuur is verhoogd. Ook andere punten zijn aangepast. De begroting wordt door de vergadering vastgesteld.

11.3     Vaststellen van de contributie
Door het bestuur wordt voorgesteld de contributie voor 2017 te handhaven op hetzelfde bedrag. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

11.4     Verkiezing kascontrolecommissie 2017
Op voorstel van het bestuur zal de nieuwe kascontrolecommissie bestaan uit Cees van der Ham en Frans Sluijs. De leden gaan akkoord met het feit dat deze commissie (voor zo'n kleine club) uit twee man bestaat.

12        Rondvraag en sluiting:
Jan wil graag als clubcoach uitgenodigd worden bij de eerstvolgende teamvergadering. Hij heeft dat al aan de kartrekkers Mari en Paul gemeld. Franka Stas heeft namelijk de eerste opzet bekeken en heeft daar enkele opmerkingen over gemaakt. Jan heeft zelf ook enkele voorstellen. Zo kan hij vanaf het begin bij het tot stand komen van de films betrokken zijn.
Mari vraagt of we ook aankomend jaar weer gaan wokken of Chinezen. De vergadering stemt ermee in iets met de partners te gaan ondernemen en vanuit de vergadering worden enkele andere mogelijkheden aangedragen. Mari en Cees Zandbergen zullen het een en ander bekijken en op een clubavond met een voorstel komen.
Frans Sluijs vraagt naar de schrijver van het door Jetty voorgelezen gedicht “Verheug je”. Paul zorgt ervoor.

Om 22.25 uur sluit Wally de vergadering en wenst iedereen prettige feestdagen.

Opmerking notulist: In het verslag werd een andere volgorde aangehouden dan in de vergadering. Daardoor konden de onderwerpen Secretariaat, Programmacommissie en Financiën beter bij elkaar worden gehouden.