Home Archieven

Clubavond 16 december 2014 (ALV)

Algemene Ledenvergadering 2014

Verslag van Jan van der Steen
Datum: 16 december 2014

Samenvatting van het officiële verslag van de LAS'79 jaarvergadering.

We volgen in het verslag de volgorde en punten van de twee weken eerder toegezonden agenda.

1.        Opening: 20.00 uur (gepland)

Voorzitter Wally Kastelijns opent om 20.20 uur de vergadering en heet allen hartelijk welkom in de, in kerstsfeer, versierde zaal. Emiel de Jong heeft door zijn verhuizing de club al eerder verlaten. Wouter Tetrode is inmiddels ook verhuisd. Noud Laurijsen en Frans Hellings hebben zich afgemeld. De 12 overige leden waren aanwezig.

Wally memoreert dat hij terugrekenend was uitgekomen op 35e keer dat LAS’79 haar jaarvergadering heeft. Cees Zandbergen heeft al die 35 jaar de kerstversiering verzorgd, wordt hartelijk bedankt met een applaus. Ook wordt Frans Sluijs bedankt voor het verzorgen van de traktaties.

Wally wens de leden een gezellige, zinvolle en vruchtbare vergadering toe, hoewel niet alle onderwerpen even leuk zijn. Onder meer het steeds maar dalende ledenaantal baart het bestuur en haar voorzitter grote zorgen. We komen hierop bij punt 9 in de vergadering nog op terug.

2.        Mededelingen: door de voorzitter Wally Kastelijns

Wally doet op enkele punten verslag van de NB’80 vergadering. De reglementen moeten nog wat worden aangepast, zodat ze allemaal in dezelfde stijl staan, maar zijn in grote lijnen al aangenomen. De vergadering van NB’80 zet wat vraagtekens bij de effectiviteit van haar vergaderingen en zit eraan te denken om de werkgroepen meer mandaat te geven, waardoor die een grotere zelfstandigheid krijgen. Het betreffen de werkgroepen festival; jurycoördinatie; opleidingen en communicatie. NB’80 doet een beroep op de aangesloten verenigingen om de werkgroepen vanuit de verenigingen te bemensen, omdat alle genoemde werkgroepen onderbezet zijn. 

3.         Verslag Algemene ledenvergadering dd. 17-12-2013.

Het verslag wordt per pagina doorgenomen. Er zijn bij het doornemen van het verslag geen opmerkingen uit de vergadering gekomen. Het verslag wordt met dank aan de toenmalige secretaris Emiel de Jong, goedgekeurd en vastgesteld.

4.         Bestuursverkiezingen:

Statutair treden Wally Kastelijns, Gerard Putmans en Cees Leijnse af. Alle drie stellen zich herkiesbaar. Andere kandidaten konden tot de start van de vergadering nog voorgedragen worden door de leden. Er werd niemand voorgedragen en de drie herkiesbare leden werden met algemene stemmen, onder applaus herkozen.

5.         Verslagen:

5.1       secretariaat door Paul van Erve

In 2014 jaar vierden we ons 35 jarig bestaan met een uitstapje voor leden naar “Beeld en Geluid” in Hilversum. Ondanks dat het geen dag vullend programma was is het wel zo goed bevallen dat we weer een uitstapje in het nieuwe programma op willen nemen. Wij gaven de mogelijkheid aan het thuisfront om Nieuwjaarswensen in ontvangst te nemen en aan het eind van het filmseizoen de producties te zien waar wij aan gewerkt hebben. Daarnaast is met partners uit eten gaan, ook vast onderdeel geworden van onze gewoonte. Gezellig samenzijn is naast samen filmen belangrijk om een goed sfeer in de club te houden.

Vanaf maart heb ik het secretariaat van Emiel overgenomen. Alle LAS’79 informatie, bestanden en e-mails, die Emiel op zijn PC had is toen overgenomen.

Bestuursvergaderingen

In de bestuursvergaderingen van mei en november hebben we naast vaste items, een aantal onderwerpen besproken die opgesomd worden. Enkele onderwerpen komen ook vanavond aan bod.

NB’80/Nova

Van NB’80 ontvingen we de vraag om mee te denken over aangepaste festival reglementen om deze onderling consequent van aanpak te maken en op elkaar te laten aansluiten. Voor het Podiumfestival heeft dit onder andere tot gevolg dat één van de makers verplicht aanwezig moet zijn bij de vertoning.
In November ontvingen we het verzoek te inventariseren waarom Beeldexpressie zo weinig inschrijvingen had en de behoefte aan bestaande of nieuwe cursussen te peilen.

Van de NOVA ontvangen we individueel de nieuwsbrieven via e-mail. Daaruit zijn geen belangrijke onderwerpen gefilterd.

Cursus

De cursus “Videofilmen en –bewerken” is na 3 jaar weer doorgegaan met een volledig bijgewerkt cursusboek. Jan van der Steen nam voornamelijk de theorie voor zijn rekening terwijl Paul van Erve vooral het monteren demonstreerde. Helaas ondervonden we veel problemen met de aangepaste PC’s bij het DCK. Desondanks konden de 7 cursisten de lessen inclusief een praktijkdag in Heusden goed volgen. Twee cursisten bezochten de vorige LMZ-avond met hun film, maar een nieuw lid komt er waarschijnlijk niet uit voort.

Vertoonde films in 2014

Zie website Films uit 2014

Aantal clubleden en premières

Jaar (31-12)

Aantal leden

Aantal filmpremières

Gemiddelde productie per clublid

2003

30

18

0,60 film/lid

2004

27

22

0,81

2005

23

 

 

2006

23

24

1,04

2007

22

35

1,59

2008

20

22

1,10

2009

22

29

1,32

2010

21

28

1.33

2011

21

37

1,76

2012

20

50

2,38

2013

16

41

2,56

2014

16

27

1,69

In een ver verleden is het streven gezet op een minimum van één film per lid per jaar. Dit is weer gehaald, vooral dankzij de inbreng van Jan van der Steen, Wouter Tetrode en Frans Sluijs.

Aantal leden per aantal door hen nieuw gemaakte films

Aantal films

Aantal leden

0

4

1

1

2

2

3

5

4

1

5

2

6

0

7

1

 

Totaal: 16 leden

De aantallen zijn gebaseerd op de namen in de tabel met vertoonde films hierboven. Het aantal films waaraan elke filmer heeft gewerkt is redelijk gelijk verdeeld waarbij het grootst aantal leden bij 3 films als maker staat genoemd.

Festivals

Onze leden zijn steeds minder geneigd hun film in te sturen om mee te doen aan een wedstrijd met uitzondering van het gezellige Mottofestival. Van een film die wij geschikt vonden om in te sturen naar de Brabantse Film Manifestatie, heeft de maker gekozen deze niet te laten jureren, na advies dat de film te lang en het onderwerp te lokaal zou zijn. Het betreft de film “Wie was kapitein André”.
Aan het Mottofestival deden de films “Avondrood” van Cees van der Ham, Emiel de Jong, Jan van der Steen en “Vissen” van Mari van der Velden, Cees Zandbergen, Frans Hellings mee op het thema ‘Wat niet weet, wat niet deert’.
Voor het Podiumfestival is de film “De Brand, een moerassig gebied” in 2013 gemaakt door Emiel de Jong en Cees van der Ham ingestuurd.
We merken dat de stimulans om in groepjes te filmen werkt. Het grootst aantal producties is met meerderen gemaakt. Voor het Mottofestival 2015 met motto “Portret” zijn 3, zelf gevormde, combinaties actief gebruikmakend van ons eigen thema “Man bijt hond”.

Onderhanden werk

Niet elk verzoek om een film te maken resulteert in een opdracht. Soms zien we het zelf niet zitten vanwege het onderwerp wat we niet interessant vinden of voor te jong publiek.. Waar we wel voor gaan en ons veel tijd en inzet gaat kosten is de film voor Stichting Het Huis van Waalwijk die begin maart gereed moet zijn.
Het op te vragen ruwe filmmateriaal van (een gedeelte van) Wally’s reis kan op eigen wijze gemonteerd worden.
Wouter heeft verschillende verhalen geleverd voor een mogelijk clubfilmpje. We willen de nieuw locatiefilm tijdens een natuurwandeling beschouwen als groeps-/clubfilm.

Afsluitend kunnen we concluderen dat we dit 35e LAS-jaar met een goed gevoel van gezellig samenwerken kunnen afsluiten en een gevuld programma voor 2015 met filmvreugd tegemoet mogen zien.

5.2       kascontrolecommissie bestaande uit Wouter Tetrode, Cees Zandbergen en Frans Hellings

De commissie, bestaande uit Wouter en Cees Zandbergen , Frans Hellings (was afwezig met afmelding) heeft bij Gerard en Ans thuis, zeer gezellig en goed verzorgd, de bescheiden gecontroleerd.
De commissie stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen voor het door hem gevoerde beleid.
De vergadering neemt dit voorstel, onder applaus voor de penningmeester, over.

5.3       financiën door Gerard Putmans

Middels een presentatie op papier worden de financiële cijfers aan de leden getoond. Gerard geeft een toelichting op de exploitatiecijfers.
Wally vroeg waardoor het verschil is ontstaat in de begroting en werkelijke kosten van de zaalhuur. Gerard zei dat hij een rekening van vorig jaar, dit jaar heeft betaald.
De liquiditeit neemt iets af maar we blijven een financieel gezonde vereniging.
Er wordt even gediscussieerd over de bankkosten, die steeds verder oplopen. Voorlopig, zolang het nog binnen de perken van onze begroting blijft laten we de situatie zoals die is.
De vergadering dankt de penningmeester met een applaus voor het door hem verrichte werk.

5.4       programmacommissie door Cees Leijnse

De programmacommissie bestond op 1-1-2014 uit de volgende leden: Cees Leijnse (voorzitter), Mari van der Velde (lid), Cees Zandbergen (lid ) en Wouter Tetrode (lid).
Na goedkeuring van het programma door de leden in de Algemene Leden Vergadering van 2013 is het programma in 2014 ten uitvoer gebracht. Nu Wouter onze club heeft verlaten wordt door het bestuur voorgesteld om de vacature niet op te vullen.
Er zijn 17 clubavonden geweest, met diverse onderwerpen, waarvan 9 avonden voor- en 8 na de zomervakantie.
In verband met het 35 jarig bestaan van LAS’79 hebben we op 6 mei 2014 een bezoek gebracht aan Beeld en Geluid in Hilversum.
Op 19 maart 2014 zijn we gezellig met elkaar gaan eten bij de Wok of King in Loon op Zand.
Op de clubavonden hebben we 4 keer iemand van buiten de vereniging ontvangen, te weten Bram Knol (kunst student); Jef Montee (filmer) Cor Vermeulen (filmer) en Els Heijs (spelregisseuse).
We hebben ook een keer een bevriende videoclub ontvangen, namelijk videoclub Schijndel.

De programmacommissie heeft inmiddels in september het programma voor 2015 samengesteld en naar het bestuur en de leden gemaild.  Het zal in deze vergadering bij agendapunt 6.1 worden behandeld.

Er is geen commentaar en er zijn geen vragen uit de vergadering. Cees wordt onder applaus bedankt voor het maken van zijn verslag.

5.5       redactie en website door Paul van Erve

Ons ‘Clubblad’ LASPost is geëindigd. Er is geen nieuwe uitgave meer gepubliceerd door te weinig ideeën waarmee zo’n editie te vullen naast een link naar de verslagen van voorbije clubavonden.
Nadeel van het wegvallen is dat de verslagen veel minder worden gelezen; in 2013 rond de 1000 hits en in 2014 rond 145 hits. We zullen menu-item ‘Clubblad’ uit de website halen.
Facebook kan worden beschouwd als vervanger van een clubblad maar daar zijn maar weinig mensen volger van.

Aantal verslagen per verslaggever

Verslaggever

Verslagen

Jetty Broeren

2

Cees Leijnse

1

Cees van der Ham

1

Emiel de Jong

1

Frans Hellings

2

Frans Sluijs

3

Jan van der Steen

2

Paul van Erve

3

Wouter Tetrode

3

Totaal:  

18

18 Verslagen voor 17 avonden is inclusief één verslag over een externe activiteit, namelijk het Podiumfestival. 

De verslaggevers wordt verzocht minimaal de titel, maker(s) en de lengte van door LAS-leden vertoonde films te noteren. Dit is van belang om op te nemen op de lijst met vertoonde films en om de programmacommissie een keus te laten maken voor de seizoenafsluiting.(of voor het bezoek aan een andere vereniging) Daarnaast is het leuk om een verslag aan te kleden met een foto uit een van de films. Dit gebeurt nog te weinig.

Verslag Websitebeheer door Paul van Erve

Het meeste werk van de beheerder is het publiceren van de verslagen, na deze een uniform uiterlijk te hebben gegeven en ernaar te linken vanuit het programma. Daarnaast worden per 2 weken de ‘flitsberichten’ in de kop van de ‘Homepage’ bijgewerkt met informatie wat er aankomt.
Wij hebben het pakket Joomla in gebruik om de verschillende functies in de website te beheren. We kregen een melding dat de Joomla versie 1.5 niet meer wordt ondersteund. In het bestuur besloten we te blijven op de bestaande versie omdat we genoeg hebben aan de huidige mogelijkheden en geen behoefte hebben aan nieuwe functies.

Social Media
In YouTube is weinig activiteit geweest in 2014. Geen nieuwe films zijn geplaatst ondanks de opmerking in het verslag ALV 2013.
Wouter heeft toestemming gegeven Etsen maken, de hermontage, te uploaden.

In Facebook hebben we zo’n 21 keer een status update geplaatst. Meestal over het beschikbaar komen van het clubavond verslag en het programma voor het nieuwe jaar. Er is een artikel geschreven over Bram Knol; over het 35 jarig bestaan in maart, waarop 2 reacties met felicitaties zijn gekomen en over ons bezoek aan Beeld en Geluid.
Jeroen Klijsen en Rob Raaijmakers volgen LAS79 In Facebook en wij hebben deze twee actieve ex-LAS-ers toegevoegd om te volgen.

Paul wordt door de voorzitter hartelijk bedankt voor zijn verslag en zijn grote inzet voor de club. De leden stemmen in met een groot applaus.

5.6       materiaal en archiefbeheer door Paul van Erve

Frans Hellings beheert de lijst van materialen die we in bezit hebben en is sinds deze maand opgenomen in de Technische commissie. Onlangs is de lijst opnieuw doorgenomen en besloten dat we de oudste beamer en de niet functionerende PC, na het leegmaken, naar de milieustraat brengen. Paul zal zijn oude PC geschikt maken voor de club.
Omdat projecties via de Mediaspeler soms niet goed vertonen is in mei de software van de apparatuur bijgewerkt en ook de bekabeling getest. Daar is geen oorzaak uit voortgekomen.

Verslag Archiefbeheer

Het digitaliseren van alle films in het LAS-archief nam dit jaar veel tijd in beslag. In mei waren 230 banden en DVD’s erin opgenomen waarvan nog 90 videobanden moesten worden gedigitaliseerd. Vooral het opnemen van de films vanaf band duurt erg lang. In september was Barbara gereed. De films stonden toen op haar eigen PC. Ze heeft deze opnieuw ingedeeld per jaar op de externe LAS-schijf en de Videotheek-lijst aangepast. Ook heeft ze alle gedigitaliseerde films opnieuw bekeken om te zien of de bestandsnaam klopte bij de filmtitel en of het begin en eind er goed op stonden. Op dit moment zijn 325 filmtitels opgenomen in het archief.
Je kunt je voorstellen wat een hels karwei dit is geweest. We willen Barbara hartelijk danken voor haar grote inzet met een blijk van waardering in de vorm van een groots applaus en een boeket bloemen.

Paul van Erve
Voorzitter Technische commissie

6.         Vaststellen programma clubavonden 2015:

6.1       Toelichting: Cees Leijnse.

Het programma wordt puntsgewijs doorgenomen.(Zie website)
6 januari 2015 is de nieuwjaarsbijeenkomst. Frans Sluijs stelt voor om de avond verder op te vullen met oude nieuwjaarswens filmpjes. Dit voorstel wordt met enthousiasme ontvangen.
Er wordt even door de vergadering gediscussieerd over de clubavond van 20 januari 2015. De vergadering kiest voor de 'Making of' van De Nieuwe Wildernis, voor de pauze de film en na de pauze de making of. Er kan dan nog even worden nagepraat.
17 maart 2015 gaan we op bezoek bij videoclub Berkel-Enschot. De programmacommissie zoekt films uit die deze avond zullen worden getoond.
De eerste avond na de zomervakantie is op 8 september 2015. Voor die avond worden de leden door Jan van der Steen gevraagd om de onderwerpen van ABCinema uit te zoeken, waar Jan dan een avond mee vult. Jan zal de inhoud van ABCinema aan de leden mailen.
22 september 2015 is er weer een technische avond. Paul van Erve zal dan wat onderwerpen behandelen, maar wil daarvoor graag ideeën aangeleverd krijgen. Zoals het er nu naar uitziet wordt dat in elk geval het maken van titels, maar Paul kan daar geen hele avond mee vullen. Jan wil hem helpen en is eventueel bereid bv. het maken van een lowerthrid te laten zien. Jan en Paul zullen nog contact met elkaar opnemen.
Paul van Erve stelt voor dat op een dinsdagochtend, bv 21 april 2015 onder leiding van zijn broer die gids is op de Regte Heide in Goirle, opnamen worden gemaakt, die dan worden gemonteerd en in november 2015 worden vertoond.
Cees vraagt wie het etentje wil organiseren. Jetty vraagt om een andere eetgelegenheid uit te zoeken. Cees Zandbergen zegt dat wokken in Biesthoutakker een alternatief is. Cees zal het in maart organiseren.

Het programma voor het aankomende seizoen wordt door de leden goedgekeurd onder applaus voor de programmacommissie. Wally bedankt Cees en de leden van zijn commissie.

6.2       Het bestuur stelt voor in de programmacommissie Wouter niet te vervangen.

De leden gaan met dit voorstel akkoord.

7.         Taakomschrijvingen:

7.1       Actualisering Taakomschrijvingen 2012 LAS’79.

De taakomschrijvingen zijn wat aangepast. Paul neemt de wijzigingen door; de leden zijn akkoord en stemmen hiermee in. De nieuwe taakomschrijving wordt goedgekeurd en vastgesteld. Zie commissies op de website.

8.         Financiën: door Gerard Putmans

8.1       Vaststellen van de contributie.

Voorgesteld wordt de contributie voor 2015 te handhaven op € 75. De leden gaan onder applaus akkoord.

8.2       Vaststellen van de begroting 2015

De begroting wordt doorgenomen. Ook hiermee gaan de leden akkoord.
De voorzitter geeft aan dat er in de bestuursvergadering over is gesproken. Het bestuur vindt het verantwoord om iets in te teren, kijkend naar het aantal leden en de hoeveelheid geld dat er nog in kas is. Gerard wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet.

8.3       Verkiezing kascontrolecommissie 2015
Voorstel Cees Zandbergen, Frans Hellings, Cees van der Ham. De leden stemmen ook hier mee in.

9.         Samenwerken:

9.1       Terugloop van aantal actieve leden (door Wally)

De voorzitter vertelt dat in de bestuursvergadering is gesproken hoe het verder moet met LAS’79 omdat het ledenaantal steeds verder afneemt. Zie tabel hierboven. Als dit zo door gaat komen we onder de 10 leden in 2017. Tot hoe ver gaan we door? Wanneer stoppen we met de club?

  • Is het aantal leden bepalend, of het aantal aanwezige leden op een clubavond?
  • Gaan we door tot we geen films meer aangeleverd krijgen?
  • Speelt bij dit alles kwaliteit nog een rol?
  • Gaan we door tot we voldoen aan de doelstellingen van de club, samen films maken en die samen bespreken?
  • Of gaat het om een stukje gezelligheid?

De leden worden gevraagd naar hun mening waaruit enkele opmerkingen gefilterd..

Doorgaan zoals we nu bezig zijn:

Zolang we nog een gevuld jaarprogramma hebben
Zolang we samen af en toe een film maken
Zolang de gezondheid / fysieke gestel het toelaat
Sociale contacten zijn ook een reden om door te gaan
Gezelligheid moet blijven
Kijkt nog steeds uit naar de clubavond

Vorm herzien als we op minder dan 10 leden komen:

Doorgaan in kleinere groepjes en niet meer in clubverband
Aanwas (van jongeren) is niet te verwachten
In projectvorm werken; wisselende combinaties van regisseur, cameraman en evt. producent
In een klein groepje onder elkaar verder zonder bestuur, richtlijnen en lidmaatschap van NB’80
Groepjes kunnen bij iemand thuis bij elkaar komen, waardoor de kosten worden gedrukt.
Als het ledental zak tot 6 man moeten de lijnen korter worden
De club nooit opheffen; wel de vorm aanpassen en lid blijven van de overkoepelende organisatie.
In groepjes blijven werken

Er wordt door verschillende mensen veel geïnvesteerd in tijd en activiteiten:

Er mag een tijd zijn dat er wat minder activiteit van iemand uit gaat
Blijven inzetten voor LAS
(film en organisatie)
Stoppen als het ledenaantal zodanig zakt dat de inzet niet meer rendeert
Wil graag blijven leren
Fijn kennis over te dragen en nieuwe mogelijkheden te demonsteren
Je komt moeilijker aan onderwerpen

Te weinig gefilmd en vaak individueel. Stimuleer samen filmen.

Gestopt met actief filmen:

De montageprogramma’s en Windows steeds veranderen
Wel een steentje bij blijven dragen bv inspreken van een voice-over
Niet willen investeren in nieuwe technieken en apparatuur

Leden die minder filmen bij film betrekken

Niet fuseren, wel samenwerking met andere filmclubs/verenigingen

Erg als de club wordt opgeheven

Actiever zijn in het werven van nieuwe leden

Andere manier van filmen door de jeugd met telefoon of een klein cameraatje. Ze hebben in korte tijd ook een filmpje. Daar hebben ze geen filmclub voor nodig.

Wally zal het teruglopen van het ledenaantal als agendapunt behandelen in de volgende bestuursvergadering. Hij is blij dat iedereen zijn steentje heeft bijgedragen.

10.       Rondvraag en sluiting: uiterlijk 22.30 uur (gepland)

Barbara vraag wat we doen met de videobanden en DVD's. We hebben daar geen doel meer voor. We bekijken de mogelijkheid van opslag in de kast in De Gildenbond.
Frans Sluijs vraagt of er al is nagedacht over de nieuwjaarsbijeenkomst. Er zijn al wat groepjes gevormd. Er zal iets achter de hand moeten zijn. Misschien oudere nieuwjaarswensen ook van overleden of verhuisde leden. Mari heeft er nog een stuk of 5.

Om 22.45 uur sluit Wally de vergadering en wenst iedereen prettige feestdagen.